Valè nou yo

Nan kominote avèk patnè nou yo, Fon Inovasyon pou Dwa Timoun yo toujou ap konekte, aprann, kesyone, ak dekouvri. Se lavni nou ke n ap defini ansanm- yon fason ki baze sou nouvo relasyon, ankèt pwovokan ak eksplorasyon kolektif. Atravè tout sa nou fè, se yon seri valè debaz pwofon nou kenbe ki se gid nou e se poto nou yo pou tout bagay nou fè:

image here

1.

Feminis entèseksyonèl

Nou konprann ke opresyon se yon bagay estriktirèl, entèseksyonèl, ak milti-fasèt epi se poutèt sa nou sipòte travay ki adrese kouch miltip nan opresyon jan moun ki pi afekte yo te viv yo.

2.

Mete devan moun ki gen te vi eksperyans la

Nan tradisyon Feminis Nwa, nou mete devan ak anplifye lidèchip ak vizyon timoun ak jèn, aktivis jèn ak travayè jèn, defansè ak alye opresyon sistemik la vize, kit yo idantifye tèt yo kòm yon pati nan mouvman pou dwa timoun yo ou pa.

image here
image here

3.

Dirije ak kiryozite

Nou antre nan pwosesis sa a ak yon lespri kiryozite-nou kirye sou espas pou dwa timoun yo, travay pou asire dwa timoun yo, moun ki angaje nan travay sa a, ak sou fason nou ka avanse dwa timoun ak jèn yo ansanm.

4.

Avanse ofiramezi nou jwenn konfyans lòt moun

Nou angaje nou nan jere bezwen ijan pou aji nan sipò mouvman an ak bezwen ki enpòtan tou pou envesti nan relasyon yo. Nou konprann ke tou de se pati nan sèvis pou travay la nou espere fè ak patnè nou yo.

image here
image here

5.

Onore bon konprann entèjenerasyonèl

Nou onore epi chèche avanse pwogrè ki te fèt pa lidè jèn sa yo, defansè dwa timoun yo, travayè jèn yo ak ansyen yo atravè jenerasyon yo ki te konstwi ni sistèm fòmèl ni enfòmèl pou avanse dwa timoun yo ki fè fas ak vyolans estriktirèl.

6.

Travay ak transparans radikal

Lè nou aji ak transparans radikal, nou pral pataje sa nou ap aprann ak ki jan nou fè plan pou aji nan kominote dwa pou timoun yo. Nou rejte tandans sipremasis blan yo nan direksyon pou kenbe bagay yo sekrè ak pou nou pafè nan estrateji nou yo.

image here
image here

7.

Transfere pouvwa a nan men aktivis jèn yo

Nou sonje fason kouch sosyal laj yo aktivman kolabore ak patriyak, pouvwa enstitisyonèl, kolonyalis ak sipremasi blan pou retire pouvwa timoun ak jèn yo. Nou pral pouswiv ekite ak jistis nan koute moun ki gen pouvwa pi piti nan filantwopi a.

8.

Onore rezistans timoun ak jèn yo

Chak jès rezistans, kit li gwo kit li piti, destabilize ak transfòme pouvwa ki anrasinen. Nou onore tout jès rezistans kont sipremasi blan, patriyakal ak pouvwa kolonyal yo. Objektif nou se sou liberasyon kolektif nou an.

image here